Forum WM.pl

Forum Warmińsko-Mazurskiego Portalu Regionalnego
Teraz jest Pt mar 23, 2018 2:34 pm

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Pacjent i jego prawo
PostNapisane: Pn maja 31, 2010 1:45 pm 
zbanowany
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Pn paź 05, 2009 12:37 pm
Posty: 179
Lokalizacja: Polska, Olsztyn, Warmia...
Wobec narastających ostatnio wątpliwości, co do zakresu dokumentacji medycznej, która może być udostępniona pacjentowi, w zakładach opieki medycznej tak publicznej jak i nie (warunek podpisana umowa z NFZ o świadczeniu usług medycznych) postaram się odświeżyć a raczej przewietrzyć lub wymienić olej w niektórych głowach tak pielęgniarskich lekarskich czy statystyki medycznej stojących na straży braku dostępu pacjenta do jego indywidualnej dokumentacji ( wewnętrznej ) w postaci wydania oryginału. Dotyczy to naszego Miasta Olsztyna, bowiem tu miałem „przepychanki” o to czy pacjent ma prawo do oryginału jego indywidualnej dokumentacji medycznej. Trwało to pół roku efekt przytaczam poniżej. Jednak zanim zadam cios "monarchii" medycznej Naszego miasta nalażło by uchylić rąbka tajemnicy, co to jest dokumentacja medyczna i jak jest przetwarzana.

Dokumentacja medyczna - pojęcie:

Poprzez pojęcie dokumentacji medycznej należy rozumieć dane oraz informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu przez zakład opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych (art. 18 d ust. 1 pkt. 5 ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania dzielą dokumentację medyczną na indywidualną , która odnosi się do poszczególnych pacjentów oraz zbiorczą, obejmującą ogół pacjentów lub określoną grupę pacjentów korzystających ze świadczenia zdrowotnych zakładu opieki zdrowotnej.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania dzieli dokumentację medyczną na: wewnętrzną i zewnętrzną. Dokumentacja wewnętrzna przeznaczona jest dla lekarza, jest nią historia zdrowia i choroby pacjenta, zaś dokumentację zewnętrzną stanowią wszelkiego typu skierowania i zaświadczenia przeznaczone dla pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza.

Dokumentem medycznym jest każdy fizycznie wyodrębniony nośnik informacji, który zawiera obligatoryjnie co najmniej:

• oznaczenie tożsamości pacjenta
• oznaczenie lekarza sporządzającego dokument
• opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
• datę sporządzenia

Brak chociażby jednego z ww. elementów stanowi o tym, że wystawiony dokument należy uznać za dokument innego rodzaju, który będzie podlegał ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednakże nie będzie to ochrona z jakiej korzystają dokumenty wrażliwe.


Udostępnianie dokumentacji medycznej samym pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz rozmaitym organom władzy administracyjnej bądź sądowniczej wciąż budzi rozmaite kontrowersje, stawiając lekarzy wobec konieczności podejmowania decyzji, w zakresie w którym nie czują się zbyt pewnie, przez co naruszają to co jest dla nas pacjentów – skupmy się na pacjencie - prawem niezbywalnym gdyż :

PACJENT MA PRAWO DO WSZYSTKIEGO, CO DOTYCZY JEGO OSOBY

Dodać też należy, że dokumentację medyczną zaliczamy do kategorii danych osobowych, którym ustawodawca zapewnia szczególną ochronę, a która realizowana jest poprzez zachowanie tajemnicy zawodowej.

Art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) zakazuje przetwarzania danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach i życiu seksualnym, jednakże ustawodawca do tej zasady wprowadza wiele wyjątków ujętych w zamknięty katalog. Każda z okoliczności usprawiedliwiających przetwarzanie tzw. danych wrażliwych ma charakter samodzielny. Podkreślenia wymaga fakt, iż zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych musi określać cel i zakres ujawnionych danych, nie może być to de facto zgoda in blanco. Jedną z okoliczności legalizujących przetwarzanie wrażliwych danych osobowych stanowią odpowiednie przepisy szczególne wyrażone w:

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.:, art.18 ust. 3-4e)
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm. art. 40 ust. 2 i 41)
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 202, poz. 2135 z póżn. zm., art. 188 ust. 5)
• ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm., art. 59 ust 3 pkt. 3)
• ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z póżn. zm., art. 7 ust. 1, art. 21 ust. 4.)
• ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm., art. 30 ust. 3)

Lekarz jako osoba, należąca do wąskiego kręgu osób cieszących się tzw. zaufaniem publicznym musi mieć świadomość, iż treści wpisane w historię choroby stanowią okoliczności mające znaczenie prawne, dlatego gdy treść wpisu jest niezgodna z prawdą, dochodzi do poświadczenia nieprawdy zgodnie z art. 271 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) zatem należy wpierw zastanowić się nad odpowiedzią gdy pacjent zadaje pytanie: co pan „doktor” tu po łacinie napisał, a pan „doktor” odpowiada, ze pacjent nie musi wiedzieć. Wielki błąd pana „doktora” gdyż:
Ustawodawca bardzo precyzyjnie określił niezbędne elementy prawidłowo prowadzonej dokumentacji. Zasadą jest, iż winna ona być prowadzona w języku polskim.

Pacjent bowiem ma prawo do wglądu do prowadzonej dokumentacji nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również do zapoznania się z nią, dlatego tak ważne jest, aby była ona czytelna i zrozumiała.

W języku medycznym bardzo często używa się terminów łacińskich, jako zwyczajowo przyjętą terminologię. Dlatego ustawodawca uznał, iż dokumentacja sporządzona wyłącznie w języku łacińskim godzi w podstawowe prawa pacjenta tj. w jego prawo do informacji.

Tak więc wpisy do dokumentacji medycznej dokonuje się w języku polskim, choć rozpoznanie choroby przez lekarzy zwyczajowo wpisywane jest w języku łacińskim. Lekarz jest jednak obowiązany wyjaśnić w sposób przystępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji. Wynika to wprost z § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z póżn. zm.), które wprowadza obowiązek formułowania rozpoznania choroby w języku polskim w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Reasumując: pacjent ma prawo żądać od lekarza sporządzenia dokumentacji medycznej w całości w języku polskim.

Kontynuując, owe prawo do dostępu do dokumentacji pacjenta a min.in. oryginałów dokumentacji indywidualnej pacjenta uregulowane zostało w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 417, z późn. zm. zwanej dalej jako u.p.p oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. z 2006r. Nr 247, poz. 1819, z późn. zm.).
Art. 23 ust 1 u.p.p. postanawia, że pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Art. 26 ust. 1 i 2 u.p.p. wskazuje na adresata obowiązku udostępnienia dokumentacji w przypadku wyrażenia woli pacjenta, lub w przypadku jego śmierci przez upoważniona za życia osobę. Normy te jednoznacznie statuują pacjenta jako podmiot uprawniony do udostępnienia na żądanie dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby.
Najczęstszym błędem w odczytywaniu przez lekarzy i pielęgniarki jak i inne upoważnione osoby ( statystyka medyczna) do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przetwarzania danych w nich zawartych jest katalog podmiotów upoważnionych do żądania indywidualnej dokumentacji pacjenta. Którzy to eliminują pacjenta jako podmiot i skazują go na przedmiotowość w płaszczyźnie wydania dokumentacji medycznej w oryginale. Jest to swoiste „bezprawie” za które każdy z nas pacjentów może rościć sobie prawo do odszkodowania i zadość uczynienia w toku postępowania cywilnego.
Zastanówmy się podążając tokiem myślenia lekarzy i innych osób będących w posiadaniu dokumentacji medycznej ( z.o.z ) gdzie można dostrzec błędną logikę i wykładnię tego czego nie da się „ wyłożyć” inaczej jak interpretacja zagadnienia: podmiot czyli pacjent. Błędna logika jak i tok myślenia wynikła być może z przeświadczenia wyższości służby zdrowia ( indywidualne zozy i lekarze z wygórowanym ego) nad pacjentem lub przekształcenie pacjenta w punkt medyczny.
Skoro w treści art. 26 ust 3 u.p.p czytamy „ Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również: …” . Słowo również ma związek z art. 26 ust 1 i 2, w których to właśnie pacjent jest podmiotem normy. Pacjent jest zatem podmiotem w rozumieniu „odrębnych przepisów” o czym mowa § 52 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21,12,2006r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, nie podważając przy tym ustawy u.p.p. która jasno i „dosadnie” wyraża się w tej materii. Interpretacja u.p.p. posiadaczy wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta winna być spójna i nie poniżająca podmiotu jakim jest pacjent, na trudności w wyegzekwowaniu jego prawa do wydania oryginału jego dokumentacji jeśli tego żąda.
Określenie „ podmiot i organ” używane w przepisie wymaga dodatkowego komentarza, gdyż to jest pięta Achillesowa lekarzy w obawie przed lub w przeświadczeniu wyższości nad pacjentem w nieporozumieniu; kto jest podmiotem a kto organem w dostępie do oryginału dokumentacji medycznej wewnętrznej. Otóż o czym innym jest mowa, jeśli mówimy o podmiocie w sensie instytucjonalnym, a o czym innym jeśli dotyczy to podmiotu wskazanego w normie prawa jako adresata praw i obowiązków. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta niewątpliwie statuuje pacjenta jako podmiot, gdyż to on jest zasadniczym celem ochrony. Po cóż by ustawodawca tworzył akt prawny nie mający cech wyrażenia osobowości prawnej osób przez ustawę chronionych które w postępowaniu np. administracyjnym stają się stroną, zresztą jak i w postępowaniu przed sądem powszechnym?
Kontynuując komentarz należy dodać, że w art. 26 ust. 3 u.p.p w punktach 1-8 wymienia się instytucje lub działające w ich imieniu osoby (organy), jako również (obok pacjenta) uprawnione do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W tym sensie określenia: podmiot, organ, instytucja – można traktować przemiennie, gdyż przepis wyraźnie wskazuje na nie jako innych, obok pacjenta, uprawnionych adresatów, którym uprawnienie uzyskiwania dokumentacji medycznej zostaje nadane z mocy prawa.
Reasumując : w art. 27 pkt 3 u.p.p. dokumentacje medyczną udostępnia się poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji – to niewątpliwie takim uprawnionym podmiotem nie może, a musi być pacjent. :doubt:

linki które moga sie przydać:

http://www.rodzicpoludzku.pl/Prawa-pacjenta/

http://www.bpp.waw.pl/

http://www.bpp.waw.pl/rzecznik_praw_pacjenta.html

http://www.bpp.waw.pl/ustawa_o_prawach_pacjenta.html

_________________
można dochodzić prawdy dla samej satysfakcji jej wykrycia


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
Edytor Sp. z o.o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników na Forum.
Zastrzega sobie, w szczególności w przypadku zgłoszenia nadużycia, do usuwania treści sprzecznych z prawem, treści reklamowych, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Uczestnicy Forum wm.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na łamach "Gazety Olsztyńskiej" oraz w innych mediach wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. i Wydawcę Olsztyn Sp. z o.o.

Gazeta Olsztyńska Dziennik Elbl‘ski Portal Warmii i Mazur WM.pl Wypoczynek na Mazurach MojeMazury.pl Portal Orientacja.pl Nasz Olsztyniak Nasz Elbląg Nasz Ełk Fundacja Przyszłość dla dzieci Olsztyński Portal Studencki
POWERED_BY